1984-1993 Yamaha Trim Cover Apron Assembly 688-42741-00-EK 85 90 HP